WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW

 tel. 324 112 112
 email: kontakt@volvia.pl

 

plende

      Ogólne warunki najmu pojazdu przez VOLVIA.pl

 Niniejsze ogólne warunki najmu (dalej OWN) Volvia.pl stanowią wzorzec umowny w rozumieniu ustawy prawo cywilne

Użyte w OWN określenia oznaczają:

Wynajmujący – Volvia.pl

Najemca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera z Wynajmującym umowę najmu samochodu.

Doba – liczona jest jako 24 godziny od momentu wydania samochodu Najemcy, chyba że strony umówią się inaczej.

Wypadek i kolizja (a także inne określenia takich zdarzeń występujące w polisach ubezpieczeniowych, przepisach prawa) – dla potrzeb niniejszych OWN traktowane są jako pojęcia i zdarzenia tożsame.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Na warunkach określonych w niniejszym OWN Wynajmujący oddaje Najemcy w Najem samochód. Szczegółowe warunki umowy najmu dot. samochodu, czasu trwania najmu, wynagrodzenia określone zostały w odrębnym dokumencie (tj. w umowie najmu).

2. Najem rozpoczyna się i kończy w miejscu i o czasie określonym przez strony w umowie najmu. W przypadku gdy strony nie określą miejsca wydania samochodu to miejscem wydania jest każdorazowo siedziba Wynajmującego lub miejsce prowadzenia przez Wynajmującego działalności, a w przypadku gdy strony nie określą godziny zwrotu samochodu, to jest to godzina odpowiadająca wydaniu samochodu do korzystania Najemcy.

3. Strony zgodnie ustalają, że Najemca ma prawo korzystać z samochodu wyłącznie na terenie RP, a na wyjazd poza granice Polski konieczna jest zgoda Wynajmującego wyrażona w formie pisemnej.

4. Samochód może być używany wyłączenie przez osobę, która zawarła umowę najmu, względnie przez osoby pisemnie zaakceptowane przez Wynajmującego. Najemca odpowiada za działania osób trzecich jak za własne.

5. Wynagrodzenie Wynajmującego z tytułu zawarcia niniejszej umowy obliczane będzie za każdą rozpoczętą dobę najmu, na podstawie stawek obowiązujących w przedsiębiorstwie Wynajmującego. W wynagrodzenie wliczone zostały koszty korzystania z samochodu do 300 km na dobę, jak również koszty podstawienia samochodu zastępczego (w przypadku awarii).

6. Wynajmujący zaleca: parkowanie samochodu na parkingach strzeżonych, tankowanie na renomowanych stacjach paliw.

§ 2 Oświadczenia Najemcy

1. Najemca oświadcza, że zapoznał się z treścią ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdu z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC), auto casco (AC).

2. Wraz z samochodem Wynajmujący wydał Najemcy: książkę pojazdu / dokumenty dot. użytkowania pojazdu, dowód rejestracyjny wraz z dowodem zawarcia ubezpieczenia OC i AC w powyższym względzie Najemca oświadcza, że zapoznał się z tymi dokumentami.

3. Najemca oświadcza, że został poinformowany o zainstalowaniu w samochodzie urządzenia GPS i wyraża na powyższe zgodę.

§ 4 Zobowiązania najemcy

1. W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia samochodu Najemca zobowiązuje się w szczególności do: przestrzegania przepisów prawa dot. ruchu drogowego, jak również innych przepisów dotyczących korzystania z samochodów; właściwego zabezpieczania samochodu przed dostępem osób nieupoważnionych; natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o fakcie uszkodzenia / kradzieży samochodu / wypadku oraz zgłoszenia tego policji; wykonywania obowiązków, wynikających z instrukcji producenta, kart gwarancyjnych, dokumentów serwisowych, względnie innych dokumentów wydanych wraz z samochodem; zgłaszania Wynajmującemu wszelkich nietypowych sytuacji związanych z samochodem, nieprawidłowości związanych ze stanem technicznym pojazdu, anomalii związanych z korzystaniem z samochodu, czy związanych z funkcjonowaniem samochodu;

zapewnienia obsługi bieżącej pojazdu (polegającej m.in. na: kontroli stanu pojazdu i wykonaniu prostych zabiegów technicznych, tj. sprawdzeniu ciśnienia w ogumieniu, poziomu paliwa, płynów i olejów a także świateł; pielęgnacji wnętrza i nadwozia samochodu - w tym utrzymania czystości).

2. Najemca pokrywa koszty mandatów drogowych i parkingowych, o ile zostały nałożone w czasie trwania najmu / faktycznego korzystania z samochodu przez Najemcę, względnie osoby którym Najemca wydał pojazd.

3. Najemca zobowiązuje się nie prowadzić samochodu w stanie pod wpływem alkoholu, środków odurzających, względnie leków, mogących oddziaływać na sprawność psychofizyczną człowieka.

4. Najemca zobowiązuje się zwrócić samochód w takim samym stanie w jakim go otrzymał.

5. Najemca zobowiązuje się: nie używać samochodu w jakichkolwiek zawodach / sportach samochodowych; nie używać samochodu w celach sprzecznych z przepisami prawa, bądź też w sposób sprzeczny z przepisami prawa, w szczególności do popełnienia przestępstwa, przewożenia osób lub rzeczy w sposób sprzeczny z przepisami prawa; nie używać samochodu w przypadku jakiejkolwiek jego awarii; w przypadku spowodowania wypadku / udziału w wypadku drogowym Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić policję i dokonać zabezpieczenia dowodów (w tym spisać nazwiska i imiona świadków wraz z nr telefonów), jak również podjąć działania zmierzające do ustalenia przyczyn wypadku i jego przebiegu.

§ 5 Utrzymanie Przedmiotu Najmu, naprawy

1. Najemca utrzymywać będzie samochód w stanie niepogorszonym w całym okresie trwania umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie trwania najmu zajdzie konieczność dokonania jakichkolwiek napraw w samochodzie to : w przypadku napraw, których równowartość nie przekracza – w przeliczeniu na złote polskie – wartości 100 EUR, Najemca dokona takich napraw samodzielnie w stacji serwisowej, uzgodnionej z Wynajmującym (kwota ta podlegać będzie rozliczeniu z Wynajmującym); przy czym w przypadku uzupełniania olejów należy używać takich samych olejów, jakie były użyte ostatnio; w przypadku napraw, których równowartość przekracza – w przeliczeniu na złote polskie – wartości 100 EUR, Najemca dokona zgłoszenia konieczności przeprowadzenia napraw samochodu Wynajmującemu niezwłocznie – w takim przypadku Wynajmujący udzieli Najemcy wskazówek co do dalszego postępowania – a tym w szczególności powiadomi Najemcę czy i kiedy jest w stanie podstawić inny samochód, względnie dokonać naprawy samochodu, który uległ awarii, przy czym Najemcy nie będą służyły żadne roszczenia w tym zakresie (w tym w zakresie podstawienia samochodu zastępczego, wypłaty jakichkolwiek odszkodowań itp.).

3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku gdy - z winy Najemcy - powierzony mu samochód zostanie uszkodzony / zepsuty / skradziony, lub Wynajmujący utraci uprawnienia z tytułu posiadanego ubezpieczenia, gwarancji i /lub rękojmi (w szczególności z powodu nieprzestrzegania przez Najemcę obowiązków określonych w nin. OWN), naprawa samochodu nie będzie mogła nastąpić z posiadanego przez Wynajmującego ubezpieczenia lub gwarancji / rękojmi, Najemca ponosić będzie odpowiedzialność za szkodę jaką poniesie Wynajmujący w pełnej wysokości. Niezależnie od powyższego Najemca zobowiązany będzie do zapłaty udziału własnego Wynajmującego w szkodzie.

4. W przypadku gdy awaria samochodu wynikła z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Najemca spowodował wypadek drogowy, względzie szkoda w samochodzie wynikła z przyczyn leżących po stronie Najemcy szkoda Wynajmującego obejmować będzie utracone korzyści za brak możliwości oddawania tego samochodu w najem, względnie wynajęcie innego samochodu w celu normalnego prowadzenia działalności.

§ 6 Odpowiedzialność stron umowy

1. W przypadku naruszenia warunków OWN oraz umowy najmu Najemca ponosić będzie odpowiedzialność w formie kar umownych, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy kara umowna nie pokryje wysokości faktycznie poniesionej przez Wynajmującego szkody, względzie gdy OWN nie przewidują obowiązku zapłaty kary umownej, to Najemca zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania do wysokości faktycznie poniesionej szkody (obejmującej zarówno szkodę realną jak i utracone korzyści), przy czym w przypadku gdy szkoda wyniknie z niezastosowania się do jakichkolwiek zaleceń OWN przyjmuje się że jest ona następstwem okoliczności za które Najemca ponosi odpowiedzialność

2. Wynajmujący uprawniony będzie do obciążenia Najemcy karą umowną:

-   w wysokości 500 zł w przypadku oddania samochodu osobie trzeciej, bez zgody Wynajmującego;

-   w wysokości 500 zł w przypadku wyjazdu poza granice RP bez zgody Wynajmującego plus koszty odbioru pojazdu 4 zł / km;

-   w wysokości 1000 zł w przypadku demontażu / wymiany części składowych i / lub przynależności samochodu plus koszty przywrócenia sprawności pojazdu;

-   w wysokości 1000 zł w przypadku ingerencji w stan licznika plus koszty przywrócenia sprawności pojazdu;

-   w wysokości 100 zł w przypadku zamiany ramki pod tablica rejestracyjną na inną niż Volvia;

-   w wysokości 200 zł w przypadku holowania innych pojazdów 

-   w wysokości 250 zł w przypadku zabrudzonego wnętrza samochodu 

-   w wysokości 100 zł w przypadku  oddania zabrudzonego pojazdu z zewnątrz 

-   wypalenie lub uszkodzenie tapicerki zgodnie z wyceną wykonawcy +20%

-   w wysokości 600 zł w przypadku zatankowania niewłaściwego paliwa (ON zamiast PB lub PB zamiast ON) plus koszty przywrócenia sprawności pojazdu; 

-   w wysokości 2000 zł w przypadku utraty gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby kierującej samochodem 

-   w wysokości 400 zł w przypadku zgubienia tablic 

-   w wysokości 500 zł w przypadku zgubienie kluczyka plus koszt kluczyka i programowania

-   w wysokości 500 zł w przypadku zgubienia dowodu rejestracyjnego.

3. Wynajmujący uprawniony będzie do obciążenia Najemcy kwotą: 200 zł -na terenie Polski lub 250 zł -poza terenem Polski, oraz kwotą faktycznie poniesionej szkody za każdy przypadek gdy wskutek naruszenia przez Najemcę przepisów prawa Volvia zobowiązana zostanie przez właściwe organy administracji, względnie sądy i / lub osoby trzecie do wskazania osoby Najemcy, jak również dokumentów związanych z zawartą umową. 

4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które miały miejsce w okresie Najmu, a których Najemca oczekiwał – w szczególności Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za spodziewane przez Najemcę korzyści, których osiągnięcie zakładał w związku z zawarciem umowy najmu, szkody jakie poniósł w związku z awarią samochodu, jego niepodstawieniem w czasie przez Najemcę oczekiwanym, względnie czasem podstawienie samochodu zastępczego.

5. Przedłużenie wynajmu bez wiedzy VOLVIA  300% stawki dobowej za każdą dobę wynajmu, Konsument - 125 % aktualnej dobowej stawki najmu.

6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w samochodzie przez Najemcę.

§ 7 Rozwiązanie umowy

1. Wynajmujący ma prawo rozwiązać niniejszą umowę za 1 dniowym okresem wypowiedzenia. Wynajmujący uprawniony będzie do rozwiązania umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w każdym przypadku braku zapłaty przez Najemcę jakiejkolwiek należności wynikającej umowy, względnie w każdym przypadku nieprawidłowego wykonywania umowy przez Najemcę.

2. W razie rozwiązania / zakończenia niniejszej umowy Najemca obowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i zwrócić samochód najpóźniej w dniu zakończenia umowy najmu w stanie: niepogorszonym, uwzględniającym normalne zużycie; niewykazującym usterek technicznych, ani uszkodzeń zewnętrznych i wewnętrznych pojazdu; wyposażonym zgodnie ze stanem z dnia odbioru samochodu do użytkowania (w tym w zakresie części składowych i przynależności); czystym; zatankowany – w taką samą ilość paliwa, z jaką samochód otrzymał,

3. Najemca zobowiązany jest dostarczyć wraz z samochodem wszystkie elementy wraz z nim wydane (zgodnie z protokołem odbioru).

4. W przypadku gdy Najemca nie zwróci samochodu w stanie kompletnym / poszczególne elementu samochodu zostaną wymienione, to Wynajmujący uprawniony będzie do obciążenia Najemcy czynszem najmu do czasu faktycznego zwrotu wszystkich wydanych wraz z samochodem elementów (dokumentów, kluczyków, oryginalnych elementów wyposażenia).

5. Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę dodatkowymi kosztami poniesionymi w związku z zaniechaniem przez Najemcę wypełnienia któregokolwiek z obowiązków określonych w ust. 2 i 3 powyżej.

6. W przypadku wypowiedzenia umowy najmu Wynajmujący może samodzielnie odebrać samochód od Najemcy – w takim przypadku Najemca obciążony zostanie wszelkimi kosztami odbioru (w tym kosztami dojazdu do miejsca przechowania samochodu, kosztami pracy dwóch kierowców, kosztami lawety, itp.).

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany do umowy najmu jak również nin. OWN wymagają formy pisemnej.

2. Najemca wyraża zgodę na gromadzenie i przechowywanie jego danych osobowych przez Wynajmującego.

3. Wszelkie spory wynikające pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Wynajmującego.

4. Strony zgodnie ustalają, że Wynajmujący nie wyraża zgody na kopiowanie i korzystanie z warunków niniejszego porozumienia.

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem  01.01.2022 roku.

Volvia.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem